บริษัท  เอ.ดี. ฟู้ด  จำกัด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548  และภายหลังได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลปี พ.ศ. 2550  จัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นและอาหารแช่แข็งที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

  วิสัยทัศน์ ของเราคือ   การเป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่น อาหารทะเลแช่แข็ง  ผลิต และจัดจำหน่าย ให้กับ โรงแรม ร้านอาหาร  ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐาน สด สะอาด ส่งให้กับลูกค้าของเรา

  พันธกิจ   เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้ได้มาตรฐานสูงสุดมีความเป็นเลิศด้านคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของเรา

พร้อมทั้งสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆโดยเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพมีมาตรฐานไปสู่ โรงแรม ร้านอาหารในประเทศไทยและขยายสู่ตลาดเศรษฐกิจอาเซียน